Joomla 3.2 Template by Justhost Complaints
  • Final Conference of the TEMPUS project CaSA, 26-28 September 2016, Novi Sad
  • CaSA dissemination at the Conference Water and Fish 2015
  • U naucnom casopisu Poljoprivredna tehnika broj 2015-2 objavljen je prvi od 3 priloga kojima se CaSA predstavlja citaocima.
  • Need analysis for knowledge refreshment of agricultural school teachers and extension service advisors in agriculture
  • NaRA Constituent agreement

Odžan Sastanak učesnika CaSA projekta u Beogradu

30 oktobra i 10 novembra 2015.godine održani su na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2 sastanka. na njima je bilo reči o: trenutnom statusu projekta, o realizaciji radnog paketa 7 - Trenutni status kurseva koje su pripremili univerzitetski nastavnici: implementacija i priprema za predstojeću akreditaciju (sertifikaciju); dogovor oko termina izvođenja kurseva; o  Statusu Nacionalnog repozitorijuma za poljoprivredno obrazovanje – priprema kurseva za objavljivanje na repozitorijumu, vođena je i diskusija o predstojećim aktivnostima u projektu i podela konkretnih zadataka među partnerima – rukovodiocima radnih paketa/ 

 

Meeting of CaSA participants was held in Belgrade at the Faculty of Agriculture on October 30 and November 10 2015. Following topics were discussed: Information about current status of the project was given by project coordinator; WP7 - Current status of courses prepared: implementation and preparation for accreditation (certification); agreement on periods/timing of courses realization; Status of the NaRA – preparation of courses to be available on NaRA; and future activities in the project and assignment of duties among partners – WP leaders.